AKTUALNOŚCI

ERASMUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jako członek Krajowej Izby Gospodarczej informuje, że Krajowa Izba Gospodarcza od kilku lat jest jednym z krajowych punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Cel:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie wzorów dokumentów w procesie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podpisaniu rozporządzenia  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Rozporządzenie określa wzory:

Urząd Transportu Kolejowego zatwierdza stawki kolejnym zarządcom

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego pojawiły się informacje o zatwierdzeniu stawek, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 dwóm kolejnym zarządcom, tj. Jastrzębskiej Spółce Kolejowej sp. z o.o. oraz Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o.

więcej informacji:

JSK

UTK ogłasza konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Urząd Transportu Kolejowego informuje o rozpoczęciu konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Konsultacje wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ERTMS/ETCS i GSM-R

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że rozpoczęły się konsultacje projektów wstępnych scenariuszy testów operacyjnych dotyczących interakcji podsystemu ERTMS/ETCS i GSM-R „Sterowanie – urządzenia przytorowe” z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe”.

UTK wpisał na listę uprawnionych do certyfikacji krajowej Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Kolejnictwa

UTK informuje, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał zgodę Transportowemu Dozorowi Technicznemu (decyzja z 14 lipca 2016 r.) i Instytutowi Kolejnictwa (decyzja z 3 sierpnia 2016 r.) na prowadzenie działalności polegającej na:

UTK przypomina o przedłużeniu ważności certyfikatów ECM

Urząd Transportu kolejowego przypomina, że przedsiębiorcy posiadający certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), powinni złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności certyfikatu wraz z niezbędnymi załącznikami przynajmniej cztery miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu.

Termin na złożenie dokumentów przez podmioty, których certyfikat traci ważność z końcem bieżącego roku, upływa w sierpniu.

Prezes UTK publikuje dane dotyczące przewozów w 2016 roku

Na stronach Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczone zostały dane dotyczące przewozów towarowych i przewozów towarowych w czerwcu oraz za pierwsze sześć miesięcy 2016 roku.

UTK zatwierdził stawki PKP PLK SA na RJP 2016/2017

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pojawiła się informacja o wydaniu przez Prezesa UTK decyzji zatwierdzającej  stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów  2016/2017.

Całość informacji jest dostępna tutaj

Strony