CZŁONKOSTWO:

Aby zostać przyjętym w poczet członków IGTL wystarczy:

 • zapoznać się i zaakceptować zapisy Statutu,
 • przesłać do Biura IGTL wypełnioną deklarację przystąpienia do Izby podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu firmy,
 • przesłać wraz z deklaracją aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument potwierdzający dane rejestracyjne prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zadeklarować sekcję branżową, w pracach której firma chce uczestniczyć (każda firma członkowska może należeć równocześnie do kilku sekcji branżowych)

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w Warszawie

Statut Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

WSZYSTKICH INFORMACJI NA TEMAT CZŁONKOSTWA UDZIELI BIURO

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU igtl@igtl.pl

 

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje w drodze Uchwały Zarządu Izby po rozpatrzeniu złożonych przez firmę dokumentów.
 

Członkiem Izby może zostać podmiot gospodarczy prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym lub na jego rzecz.

Członkom Izby przysługuje prawo:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 • korzystania ze znaku firmowego Izby wg zasad określonych przez organy Izby,
 • zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
 • korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,
 • korzystania ze wszystkich form działalności Izby.

Członek Izby ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień statutu,
 • regulaminów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i wybieralnych organów Izby,
 • przestrzegania etyki zawodowej i norm rzetelnego postępowania,
 • działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,
 • zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu gospodarczego, siedziby (adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza),
 • udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.