XXII Walne Zgromadzenie IGTL

25 maja 2017 odbyło się XXII Walne Zgromadzenie IGTL. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania organów ststutowych Izby oraz plan pracy i budżet na kolejny rok. Członkowie IGTL udzielili absolutorium Zarządowi.

Najważniejszą część dyskusji stanowiła propozycja zmian w Statucie Izby, która ostatecznie została przyjęta w proponowanym brzmieniu.

TEKST jEDNOLITY STATUTU IGTL

Tags: