IGTL aktywnym uczestnikiem Konferencji ERA nt. IV pakietu kolejowego

7 czerwca 2017 r. Dyrektor Biura IGTL wziął udział w Regionalnej Konferencji nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central) w Berlinie.

Na prośbę MIiB podczas konferencji organizowanej przez KE i ERA, której głównym tematem było wdrożenie IV pakietu kolejowego, przedstawiciel IGTL był w ramach forum dyskusyjnego referentem tematu opłat za czynności Agencji. W zaprezentowanym stanowisku sformułował postulaty i pytania dotyczące m.in. przejrzystości taryf, ich stabilności, kategorii kosztów branych pod uwagę przy kalkulacji oraz mechanizmów weryfikacji. W ramach debaty poruszane były również kwestie okresów przejściowych, dopuszczania typu w nowym reżimie prawnym, a także funkcjonowanie OSS i szereg innych zagadnień.

Uzyskane odpowiedzi KE i ERA były mało precyzyjne, na co wskazał również przebieg dyskusji. W tym kontekście ważna jest aktywność polskiej delegacji w pracach nad przepisami regulującymi te kwestie, których pierwsza wersja jest niezadowalająca. Izba jest w stałym kontakcie z odpowiednimi komórkami w MIiB i UTK i bierze aktywny udział w wypracowywaniu polskiego stanowiska.