STRUKTURA: Władze Izby

Władze Izby stanowią:

  • Walne Zgromadzenie Członków 
  • Zarząd 
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Aparatem wykonawczym jest Biuro Izby z siedzibą w Warszawie, do zadań którego należy realizacja uchwalanych rokrocznie przez Walne Zgromadzenie Członków planów pracy oraz realizacja postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli firm członkowskich.

 

<< >>